Chráněné bydlení
Slavičín

Posláním služby Chráněné bydlení Slavičín je poskytnutí nezbytně nutné pomoci a podpory lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří vyžadují nízkou a střední míru podpory, v přirozeném prostředí malých domácností tak, aby mohli žít důstojně dle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti klientů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry pomoci a podpory.
Více zde

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením), které jsou schopny samostatného pohybu ve věku od 18 do 80 let.

 

Kapacita služby

9 klientů v třípodlažním rodinném domě, které není bezbariérové.

Dům je rozdělen na tři domácnosti. V prvním patře domu se nachází bytová jednotka o velkosti 3+1. V této domácnosti jsou tři jednolůžkové pokoje, kuchyň a sociálního zařízení. V druhém patře se nachází bytová jednotka taktéž o velkosti 3+1. V této domácnosti jsou dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj, kuchyň a sociální zařízení. Ve třetím patře se nachází podkrovní byt o velikosti 3+1. Z toho jsou dva jednolůžkové pokoje a jeden obývací pokoj, dále je zde kuchyň a sociální zařízení.

 

Chráněné bydlení poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) poskytnutí ubytování,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta. Služba chráněného bydlení má formu skupinového bydlení.

Zásady

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání. Klienta vedeme k samostatnosti a zároveň odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Důstojnost lidské osoby
Základním principem pro všechny další zásady vychází z jedinečnosti každé osoby, která má svá práva a povinnosti) např. právo na soukromí, důvěrnost, sdělení…), svou hodnotu, zaslouží si úctu a respekt, přísluší jí nezcizitelná důstojnost, která je nezávislá na jejím psychickém, morálním, sociálním, duchovním a fyzickém stavu.

Partnerský přístup
Klienta vnímáme jako rovnocenného partnera, ve vztahu se chováme nedirektivně (nenařizujeme), přenecháváme aktivitu klienta, nevyvoláváme v něm pocit podřízenosti. Každý klient má právo svobodné volby svého jednání, právo jít do rizika, pokud se pro něho rozhodne i přes naše upozornění, sám si za takové jednání nese i odpovědnost.

Individuální přístup
Respektujeme vždy individuální potřeby klienta.

Celostní přístup
Vnímáme člověka komplexně jako celek, s jeho potřebami biologickými, psychickými, sociálními a duchovními.

Podpora soběstačnosti
Podporujeme vlastní schopnosti klientů a motivujeme je k aktivitě tak, aby byli co nejméně závislí na sociální službě a zapojovali se do přirozeného života společnosti.

Kvalita služby
Významným znakem kvality naší služby je schopnost podporovat jednotlivé klienty v naplňování osobních cílů, kterých chtějí s pomocí naší služby dosáhnout. Prominutí sociální služby do kvalitnějšího života klienta je pak důležitým prvkem pro její hodnocení.

Fotogalerie

Sponzoři

Kontakty

Vedoucí
Mgr. Klára Novotná
klara.novotna@sslolsava.cz
+420 734 790 437

Sociální pracovník
Mgr. Eva Pohanová
eva.pohanova@sslolsava.cz
+420 737 990 672

Účetní
Bc. Veronika Salvetová, DiS.
veronika.salvetova@sslolsava.cz
+420 605 362 035

Kontakt na pracovníky
Školní 276
763 21 Slavičín
chb.slavicin@sslolsava.cz
+420 605 526 749