Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení. Domov podporuje soběstačnost klientů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.
Více zde

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (tím se rozumí kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením, lehkým nebo středním smyslovým postižením), které potřebují vysokou míru podpory, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc druhé osoby.

Osoby s mentálním postižením – jedná se osoby s mentálním postižením s vysokou mírou podpory.

Osoby s kombinovaným postižením – jedná se o osoby s mentálním postižením částečně imobilní, pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek, s přidruženým lehkým nebo středním smyslovým postižením.

Věková kategorie klientů je 18 – 64 let.

Kapacita

18 klientů v budově, která není bezbariérová. Službu tedy nelze poskytnout plně imobilním klientům. 
Služba prochází transformací sociálních služeb, kdy na základě Transformačního plánu dojde k rekonstrukci budovy na DOZP komunitního typu pro 18 klientů, kteří budou žít ve třech samostatných domácnostech po 6 klientech.

DOZP poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady

Dodržování práv klientů – zařízení usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých mohou klienti naplňovat svá práva.

Nezávislost – klientům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.

Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života klientů a zachování přirozených vazeb na komunitu.

Respektování volby klientů – vytváření podmínek, v nichž se klienti mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

Respektování potřeb – prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby klientů a naplňovat to, co klienti skutečně potřebují.

Partnerství – rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x klient, management x zřizovatel apod.

Fotogalerie

Sponzoři

Kontakty

Vedoucí
Ing. Martin Bříštěla
martin.bristela@sslolsava.cz
+420 572 612 925
+420 733 698 896

Sociální pracovník
Michaela Křenková, DiS.
michaela.krenkova@sslolsava.cz
+420 572 612 920
+420 737 272 206

Vedoucí sestra
Štěpánka Surá
stepanka.sura@sslolsava.cz
+420 572 612 930
+420 733 782 669

Skladní
Alena Šimková
alena.simkova@sslolsava.cz
+420 572 612 931